Syfte

Syfte med denna policy är att samtliga fotografer ska arbeta på korrekt sätt och i enlighet med gällande lagstiftning samt värderingar hos Equipe AB.

Samtliga fotografer som använder webshop.equipe.com ska godkänna denna policy innan användning av systemet tillåts. 

Målsättning

Målsättningen med denna policy är att skapa ett starkt varumärke som står upp för varje individs personliga integritet. Att skydda och tillvarata individens rättigheter ska alltid vara av högsta prioritet för varje fotograf. 

Komplettera uppgifter

Varje fotograf ska kontrollera och komplettera uteblivna uppgifter om sig själv. På sidan finns det en personlig sektion där fotografen bör berätta mer om sig själv och sin bakgrund som tävlingsfotograf. 

Kontrollera tiden

Varje fotograf ska kontrollera och komplettera uteblivna uppgifter. Längst ner finns en personlig sektion där fotografen gärna får berätta lite mer om sig själv och sin bakgrund som tävlingsfotograf.

Hantering av inloggning

Inloggningsuppgifter till tjänsterna ska hållas personliga och får endast hanteras av behörig fotograf. Detta för att minimera antalet personer som har åtkomst till de personuppgifter som hanteras på webshop.equipe.com i enlighet med GDPR. 

Hantering av personuppgifter för webshop.equipe.com 

Varje fotograf ska ha ett arbetssätt samt egen policy för hantering av personuppgifter tills dess att de laddas upp på webshop.equipe.com. All hantering av personuppgifter innan de finns på webshop.equipe.com är varje enskild fotograf ansvarig för.  Vid förfrågan från Equipe AB ska den egna policyn kunna uppvisas och Equipe AB ska hållas skadeståndslös vid en personuppgiftsincident utanför webshop.equipe.com.
För hantering och publicering utanför webshop.equipe.com måste separat tillstånd inhämtas av fotografen. Tillståndet Equipe AB får från ryttare gäller enbart för publicering på webshop.equipe.com och inte för publicering på extern webbplats. Fotografen förbinder sig att hantera personuppgifter korrekt i sin egen hantering i enlighet med GDPR. 

Sälja bilder utanför webshop.equipe.com

Fotografer  har möjlighet att sälja bilder utanför webshop.equipe.com om det önskas, men är då ansvarig för att adekvat tillstånd från ryttare inhämtas.  Equipe AB tar inget ansvar för hantering av personuppgifter utanför de egna systemen. 

Fotografering av publik / funktionär

Fotografen ska undvika att ta foton som innehåller med publik och/eller funktionärer. Om det ej går att undvika att få med andra personer än ekipaget på bild, ska dessa på adekvat sätt anonymiseras , t.ex. vara tillräckligt suddiga pga skärpedjupet i bilden. 

Om arrangemanget avhålls på en arena med biljettkrav eller annan form av godkännande för att personer ska vistas på arenan ska fotografen kontrollera om det står i villkoren för biljetten står att fotografering kan förekomma. Om det i villkor för biljetten är korrekt formulerat behöver fotografen ej anonymisera publik och/eller funktionärer. Boka tävling

Boka tävling

Bokningssystemet i Webshopen är enbart för internt bruk, vilket innebär att syftet med bokningen är att vara ett verktyg för Equipe AB att kunna se vart fotografer planerar att åka och för andra fotografer ska kunna se vilka tävlingar som det redan finns en fotograf bokad. 

Bokning i systemet innebär inte att fotografen därmed är officiellt bokad på tävlingen. Detta är en överenskommelse som ska ske mellan varje enskild fotograf och arrangör. Det är fotografens ansvar att i god tid kontakta arrangören för att meddela att denne har för avsikt att besöka tävlingen och därmed få arrangörens godkännande för detta. Därtill är det fotografens ansvar att tillgodose om det finns särskilda krav eller önskemål från arrangören. Varje fotograf agerar som personuppgiftsbiträde mot arrangören då vi dessa är dem som hanterar personuppgifter under deras tävling. Detta gör att kontakt med arrangör innan bokning är ett krav.  

Den fotograf som har bokat sig till en tävling och fått arrangörens godkännande till detta är den fotograf som kommer ha förtur till att ladda upp sina bilder från tävlingen i webshopen.

Vid ett antal av de större arrangemangen finns det inte någon förtur för en enskild  fotograf, utan samtliga fotografer ansluta till webshopen har möjlighet att ladda upp bilder. Detta rör exempelvis Falsterbo Horse Show, Svenska Mästerskapen i samtliga grenar, Breeders, Gothenburg Horse Show och Sweden International Horse Show. 

Det är upp till arrangören att avgöra hur många fotografer som får vara på plats. Det får inte förekomma att fotografer hindrar andra fotografer från att arbeta på tävlingen. Fotografer anslutna till Equipe ska alltid föregå med gott exempel och inte kräva t.ex. ensamrätt / exklusivitet på tävlingar. Fotografer anslutna till Equipe ska alltid uppträda hövligt och korrekt. 

Det är inte tillåtet för en fotograf att boka sig på flera tävlingar som sker under samma datum.

Avboka tävling

Avbokning av tävling ska i möjligaste mån göras vid ett så tidigt tillfälle som möjligt. Detta för att underlätta för andra fotografer att kunna boka in sig. Avbokning ska göras både i webshopen och till arrangören.

Innan tävling

Dagen före eller samma morgon som en tävling sker ska fotografen inhämta en lista med de ryttare som givit sitt samtycke.  Det åligger fotografen att vid var tidpunkt vara underrättad om vilka ryttare som givit sitt samtycke.
Listan finns tillgänglig på online.equipe.com, där fotografen använder sina inloggningsuppgifter för att se detta. 

Ladda upp bilder

För en enkel uppladdning ska den kamerans klocka vara synkad mot den klocka som finns i webshop.equipe.com. 

Bilder som uppenbart kan uppfattas som kränkande eller misskrediterande mot ett ekipage ska ej laddas upp. Exempelvis kan det vara bilder som innehåller hinderkrasch, gapande häst, drag i tyglarna, sporrar i sidorna / sporrmärken, blod på hästen, felaktiga/osmickrande steg o.s.v. 

Bilder som laddas upp ska innehålla komplett EXIF-data. Vid redigering och hantering av bilder måste denna data finnas kvar. 

Bildformatet ska vara jpg och inneha en storlek mellan 5-9 MB per bild.

Endast de bilder som är nödvändiga ska laddas upp. Undvik dubbletter och bilder som är snarlika varandra. Detta för att minimera antalet personuppgifter (bilder) som hanteras på varje ryttare i enlighet med krav i gällande lagstiftning. Bara de bästa bilderna ska laddas upp. 5-10 bilder per ekipage per klass räcker.  

Endast bilder på ryttare som givit sitt samtycke ska laddas upp.

Bilder från prisutdelningar med flera ryttare på samma bild ska undvikas. Detta eftersom att möjligheten till att sortera på rätt ekipage minskas avsevärt.  Otaggade och uppenbart felsorterade bilder tas bort. 

Sortera bilder

Vid sortering av bilder är det avgörande att detta sker på rätt sätt från början.
Sorteringen av bilder ska kontrolleras för att inte personuppgifter ska komma bort eller spridas utan kontroll. Varje bild är en personuppgift och ska hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Då alla ryttare inte har givit samtycke till hanteringen av deras personuppgifter inom Webshop.equipe.com  är det varje enskild fotografs skyldighet att sortera och hantera bilderna på rätt sätt och kontrollera att de är korrekt sorterade. 

Brott mot policy

Brott mot denna policy kan leda till varning och/eller avstängning från webshop.equipe.com. Equipe AB ansvarar för att varje fotograf följer policyn och arbetar i enlighet med de lagar och riktlinjer som finns för bilder som lagras på webshop.equipe.com. 

Ansvar: 

  • Equipe AB ansvarar för att hålla lagringen av personuppgifter säker ur teknisk hänsyn. 

  • Equipe AB ansvarar för att alla fotografer godkänner denna policy i sin helhet 

  • Equipe.com ansvarar för att kontrollera  att fotograferna arbetar i enlighet med denna policy för all hantering av bilder på webshop.equipe.com 

  • Equipe AB ansvarar för att inhämta samtycke från varje ryttare och/eller målsman för ryttare som vill ha sina bilder publicerade. 

  • Fotografen ansvarar för att inte sprida personuppgifter utanför systemet.

  • Fotografen ansvarar för att inte på något sätt ladda upp bilder som uppenbart misskrediterar eller kränker en ryttare. 

  • Fotografen ansvarar för att sortera sina bilder så att rätt ryttare hanteras av systemet. 

  • Fotografen ansvarar för att bara ladda upp bilder på de som lämnat godkännande för fotografering och lagring av bilderna på webshop.equipe.com 

  • Fotografen ansvarar för att bara fotografera personer där samtycke inhämtats. 

Återtagande av behörighet för fotograf

Equipe AB kan närhelst de anser det vara nödvändigt återta behörigheten från en fotograf till att fortsatt kunna använda systemet. Detta kan göras utan förvarning eller anledning.

Hantering av bilder utanför Equipes system

All hantering av bilder utanför equipe.com åläggs fotografen att ha berättigande till. 

Samtycke från ryttare och/eller målsman som inhämtas av Equipe AB gäller bara för lagring och hantering hos equipe.com. All annan hantering åligger fotografen att hantera utan inblandning från equipe.com 

Did this answer your question?